วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระทัยดนตรีทุกประเภทมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ แต่ทรงโปรดดนตรีคลาสสิคเป็นพิเศษ ได้มีพระกรุณาธิคุณส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย ทั้งนักดนตรี และวงดนตรีตลอดมา ทรงก่อตั้ง ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิค เพื่อพัฒนาศักยภาพวงการดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย โดยประทานทุนการศึกษาให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ดังนั้น การจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชันษา 84 ปี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 และในฐานะขององค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีวัตถุประสงค์สำคัญ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดนตรีคลาสสิค สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและบุคคลทั่วไป ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญา รวมทั้งเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เผยแพร่ดนตรีคลาสสิคสู่สาธารณชน ในลักษณะของการแสดงดนตรี การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


การออกแบบตราสัญลักษณ์ของสถาบันนี้ ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ ประธานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อประมาณกลางปี 2552 โดยในครั้งแรก ได้ทำการออกแบบขึ้น 4 แบบ โดยอาศัยแนวคิดการนำพระราชลัญจกรของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (ตัวอักษรย่อ กว) มาเป็นองค์ประกอบหลัก และคุณหญิงไขศรี ได้นำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ เพื่อทรงวินิจฉัย ซึ่งในครั้งแรกนี้สมเด็จพระเทพฯ ไม่ได้ทรงเลือกแบบใด

ต่อมาผู้เขียนจึงได้ออกแบบเพิ่มเติมอีก 4 แบบ โดยเปลี่ยนแนวทางการออกแบบใหม่ โดยใช้ตัวอักษรย่อของชื่อสถาบัน คือ สกว ประกอบกับสัญลักษณ์ของดนตรี และแสดงออกถึงความเป็นไทย และได้ทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จพระเทพฯ เพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยอีกครั้ง และได้ทรงเลือกแบบที่เห็นข้างต้นนี้ในปลายปี 2552 และทางสถาบันฯ จึงได้ใช้ตราสัญลักษณ์นี้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันตั้งแต่ต้นปี 2553 เป็นต้นมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น