วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แนวความคิดในการออกแบบ
ต้องการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นที่ที่สร้างปัญญา และองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
และแสดงเอกลักษณ์ของภาคเหนืออันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์
1. กรอบรูปศิลาจารึก สื่อถึงการส่งต่อความรู้ สืบทอดสู่ชนรุ่นต่อไป
2. เครื่องสัตภัณฑ์ เชิงเทียนโบราณของชาวล้านนาและเทียน 7 เล่ม สื่อถึงการบูชาความดี และแสงสว่างแห่งปัญญา
3. ตัวอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา มพ ถ่ายทอดลักษณะจากตัวอักษรโบราณที่จารึกบนศิลา
4. ตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาภาษาไทย
5. ตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาภาษาอังกฤษ

สีของตราสัญลักษณ์
1. สีม่วง สื่อถึงสีประจําพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
2. สีทอง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น