วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

Logo: 56 Years Anniversary Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Logo


Poster: 70th Anniversary Silpakorn University : Fly to the future with creativity


Poster: SU Short Film Competition


Logo: นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ มาโนช กงกะนันทน์


ออกแบบจากไอเดียเบื้องต้นของ ผศ.มาโนช กงกะนันท์
ที่ต้องการให้เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายๆ ตัวอักษรของคณะมัณฑนศิลป์


Logo: SU SHORT FILM COMPETITION