วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

SU KM DAYตราสัญลักษณ์สำหรับกิจกรรม การจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกอบด้วยตัวอักษร SU (Silpakorn Univeristy) KM (Knowledge Management) DAY
และรูปพระพิฆเณศวร์ที่คลี่คลายดัดแปลงจากตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
องค์พระพิฆเณศวร์ ทรงเป็นเทพแห่งความฉลาดรอบรู้ และศิลปะวิทยาการต่างๆ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของกิจกรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การออกแบบลักษณ์ของลายเส้น และการเลือกใช้แบบตัวอักษรแสดงอารมณ์และน้ำเสียง
ที่ดูไม่เคร่งเครียดเกินไป เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้