วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

เผ่นไปก่อน พ่อสอนไว้

อุ๋งอิ๋งว่า พ่อแม้วเนี่ย เหี้ยว่ามั๊ย?
มีที่ไหน ป่วนปองร้าย ทำลายบ้าน
ให้เสื้อแดง หลอกแดก โง่แหลกลาญ
รวยหมื่นล้าน แม่งพ่อกู ไม่รู้พอ

อิ๋งก็ว่า ตามที่ อย่างพี่เอม
พวกเสื้อแดง ดึงเกมส์ กินเงินพ่อ
สู้แล้วรวย พวกเฮ็งซวย นปช.
แถมบ้าบอ ตามเสธต๊อง บ๊องส์ตามมัน

โอ๊คว่าพ่อ น่าสมเพช ทุเรศมั๊ย
หมิ่นศาลไทย ไม่เหลือ ความเชื่อมั่น
ซ้ำพูดจา จาบจ้วง สถาบัน
คนรู้ทัน เหลี่ยมสันดาน โกงบ้านเมือง

ก็เป็นอย่าง ที่อิ๊งว่า มาทั้งหมด
ไส้พ่อเรา เน่ากี่ขด ปดทุกเรื่อง
กลางมีนา พ่อบอกเรา จะเผาเมือง
ให้ขึ้นเครื่อง ออกจากไทย ไปเยอรมันฯ


โฟล์คเหน่อ

วิธีการสร้าง key visual แบบ creative


เอาของสองอย่างมารวมกัน

เกินบรรยาย

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

การเขียนคำอธิบายรายวิชา

ไปเจอมา เลยขอเอามาลงไว้ก่อน เผื่อเอาไปใช้ได้

การเขียนคำอธิบายรายวิชา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อให้การเขียนคำอธิบายรายวิชา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นรูปแบบเดียวกันทุกคณะทุกวิทยาเขต ฝ่ายวิชาการได้กำหนดหลักการในการเขียนคำอธิบายรายวิชา ดังนี้
1. การเขียนคำอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี ไม่ต้องเขียนเป็นประโยค
2. เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ เช่นคำว่า ศึกษา….. เป็นวิชาที่ว่าด้วย…. ให้นักศึกษา…….
3. คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน การเขียนคำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน
4. การเขียนคำอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นต้นอักษรแรกของคำอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้น ให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคำอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจากเป็นนามวลีไม่ได้เป็นประโยค
ดังนั้น การเขียนคำอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) จึงกำหนดให้เขียน ดังนี้
เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) มีเนื้อความสอดคล้องกับคำอธิบายภาษาไทย โดยขึ้นต้น
อักษรแรกของคำอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไป จบคำอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค(.) เนื่องจากไม่ใช่ประโยค
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา

419-340 วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาเยอรมัน 3(3-0-6)
German Speakers and Their Culture

ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของชนชาติที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ ภูมิปัญญาของยุคสมัย ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรมในบริบทของสังคมปัจจุบัน
Background and characteristics of native speakers of German; intellectual trends, beliefs, values, artistic and cultural expression in contemporary social context


723-221 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Mechanics I)
การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่ง สอง และสามมิติ การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนคงที่ การโน้มถ่วง แกนอ้างอิงที่เคลื่อนที่ การสั่นของเส้นเชือก
Motion of a particle in one, two and three dimension; motion of a system of particles; rotation of rigid body about a fixed axis; gravitation; moving coordinate systems; vibration string